پریسکه آرزوهای پرپر
0

قاصدک هم

پر پر شد

وقتی شنید

آرزوهایم را

پریسکه تلاش برگها
0

فقط صدای خش خش بود

تلاش برگهای پاییزی

برای گرفتن موج بهار

پریسکه بوم خیس
0

بوم ات
هیچگاه خشک نمی شد
اگر
چشمانم را می کشیدی

پریسکه بن بست آغوش
0

آغوََشت را باز کن

بگذار

بن بست ترین راهِ نرفته ام را بروم

پریسکه اراده
0

امانم را بریدند

موج های تردید

اما سر خم نمی کند

صخره ی اراده ام

پریسکه طنز اجتماعی
0

حاجی هم

نمازش غذا میشود

گرسنه که باشد

پریسکه غمباد
0

دارند غم باد می گیرند

 انگشتانم

پس کی به آنها می سپاری

نوازشِ موهایت را

پریسکه پاسبان گناه
0

در حاشیه ی جنوبی نگاهم

خدایی ست

پاسبانِ پرچین های گناه

پریسکه تکیه نامردی
0

آوار شد

دیوار اعتمادم

وقتی به نامردی

بر آن تکیه زدی

پریسکه تانگ نگاه
1

انفجار نور یعنی

چشمانم فهمیده

نگاهت

تانکی سنگین

پریسکه یورتمه خیال
0

تمامِ دشتِ خاطرات را

یورتمه می رود

اسبِ سرکشِ خیالم

پریسکه پرسه
0

به دور شمع خیالم

هنوز پرسه می زند

پروانه ی خاطراتت

پریسکه دلشکسته
0

دلم را
زیر جانمازش پهن کرده بود
تا هرشب
نمازش را شکسته بخواند
؛
نجمه امامی

پریسکه کوچه های انتظار
0

برای قدم هایت

چشمانم شهریست

پر از کوچه های انتظار

پریسکه منفی تو
0

نیستی

هوا

در هر فصلی

منفی تو میشود

پریسکه کودکان جنگ
0

عروسک ها

تنها مانده اند

ای جنگ

دست از بازی کودکانه ات بردار

پریسکه فقر
1

از دیوار اتاق بالا می رفت
فقری که
از جیبهای پدرم
سر در آورده بود

؛
مینا کاظمی

پریسکه دلنازک
0

چقدر
دلنازک اند پنجره ها
با هر آهی
بغض شان می شکند

پریسکه بغض
0

ﺑﻐﺾ
ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ اﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﻳﻢ
ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ

؛

ﻓﺮﻳﺪه اﻧﻮﺵ

پریسکه مهر سکوت
0

لب هایت
سکوت دهانم را
مهر می کنند

؛
احمد فولادی طرقی

شعر ساز رویا
0

امشب در خواب

سازِ رویای تو را خواهم زد

تارِ مویی از تو

جا مانده روی بالشم

پریسکه برکه هوس
0

نیلوفران هرزه گی
دل می دهند
در برکه ی هوس
به خاموشی مرداب

پریسکه بالهای بسته
0

سال هاست

بالهایش را بسته اند

در خیابان انقلاب نشسته

آزادی را نگاه میکند

پریسکه یلدا
0

بعد از رفتنت

یلدا نام گرفت

همه ی روزهای سیاهم

پریسکه درز
0

خورشیدِ انگشتانم

از کدام درز بتابد

وقتی به بادِ سیاهِ شب دادی

موهای اشفته ات را

پریسکه دست در دست
0

دیوارِ اتحاد

آجر های دست در دستِ هم

پریسکه مست
0

بر باد خُرده مگیرید

هر که بر گیسویش دست بکشید

مست می شود

؛

محمد محمدی

پریسکه پا
0

عجیب است

تو رفته ای

من از پا افتاده ام

؛

کیانوش جعفری فرد

پریسکه دهان پنجره
0

درد هایم

بزرگتر از دهانِ پنجره هاست

کاش

شهرها هنوز دروازه داشتند

پریسکه خنده ساختگی
0

هر چه پیله ی بغض

مُحکمتر

ساختگی تر می شود

خنده ی پروانه

پریسکه تکاپو
0

گیسوانِ دنیا را

غرق در تکاپو کرده است

امواج زرینِ خورشید

پریسکه عمق چشم
0

به فال تو می آیم

اگر

دقیق نگاه کنی

عمقِ قهوه ی چشمانم را

پریسکه در بند
0

در بندِ تو بودن

گناهِ کبیره می خواهد

؛

پیچگاژ کریمزاده

پریسکه رم کردن خنده
0

شاخ به شاخِ غم که می شوم

خندهایم می رَمَند

پریسکه امید سیراب شدن
0

سراب

تنها امید کویر است

برای سیراب شدنپربسکه سرا علی احمدی
معرفی نامه علی احمدی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا سعید روحانی
معرفی نامه پریسکه سرا سعید روحانی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علی حسنی
معرفی نامه پریسکه سرا علی حسنی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا نیلوفر سلیمانی
معرفی نامه پریسکه سرا نیلوفر سلیمانی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا رسول مسعودی
معرفی نامه ی شاعر پریسکه سرا رسول مسعودی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دانیال رحمانیان
معرفی نامه پریسکه سرا دانیال رحمانیان را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا میترا زینلی
معرفی نامه ی پریسکه سرا میترا زینلی ( اله مهر) را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا رحیم گشتی
معرفی نامه رحیم گشتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حسن طرزی
معرفی نامه ی پریسکه سرا حسن طرزی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علیمحمد چهرازی
معرفی نامه پریسکه سرا علیمحمد چهرازی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علیرضا خسروی
معرفی نامه ی پریسکه سرا علیرضا خسروی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مجتبی نورانی
معرفی نامه مجتبی نورانی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است