پریسکه هوس شانه
0

پریشان که می شود

موهای افشانت

به هوس می افتد

شانه ام

پریسکه حزب باد
0

به نوازشِ موهای پاییزی ات

حزبِ باد است

انگشتانم

پریسکه_ جانم را بکن
0

ایستاده ام

به قامتِ چنار

با چاقوی عِشقت بِکَن

جانم را به یادگار

پریسکه حزب باد
0

به دستِ حزب باد

تکه تکه شد

ابرِ تنهایی که

شکلِ قلب داشت

پریسکه
0

لگد مالِ سایه ات خواهم شد

اگر سوی رفتنت

پشت به آفتابِ عشق باشد

پریسکه
0

دیگر

دستت را خوانده ام

تنها

دو خطِ موازی بودیم

پریسکه بن بست آغوش
0

آغوََشت را باز کن

بگذار

بن بست ترین راهِ نرفته ام را بروم

پریسکه غمباد
0

دارند غم باد می گیرند

 انگشتانم

پس کی به آنها می سپاری

نوازشِ موهایت را

پریسکه تانگ نگاه
1

انفجار نور یعنی

چشمانم فهمیده

نگاهت

تانکی سنگین

پریسکه کوچه های انتظار
0

برای قدم هایت

چشمانم شهریست

پر از کوچه های انتظار

پریسکه
0

موهایت را بپوشان

که  خیالم دارد

موجی می شود

پریسکه
0

چشمانت را که باز می کنی

یک بیمارستان

جواب کرده ی نگاهت می شوند

پریسکه خنده ساختگی
0

هر چه پیله ی بغض

مُحکمتر

ساختگی تر می شود

خنده ی پروانه

شعر کوتاه پریسکه
0

آغازِ جاذبه ی زمین

به جرمِ خنده ی

 بی هنگامِ سیب

پریسکه رم کردن خنده
0

شاخ به شاخِ غم که می شوم

خندهایم می رَمَند

پریسکه
0

ملکه ی ذهن که تو باشی

از اول تا آخر این خیال

شاهنامه ای ست دلخوش

پریسکه
0

دیگر این خاطره

کُلنگی شده است

دارد می کَند

جانم را

پریسکه انگشت نشان
0

نشان کرده ی توست

انگشتِ اشاره ی خیال

پریسکه
0

عجب نقاشِ جنگی ست

زخمِ نبودنت

تمام وسعتِ دلم را

تیر می کشد

پریسکه اجاق کور
0

ای ابر ها

آبستن شوید

که دارد کور می شود

اُجاق زاینده رود

پریسکه عمر
0

چه بی اعصاب است

گُذرِ عمر

دارد خط خطی می کند

پیشانی ام را

پریسکه
0

نقاشِ انتظار است

اسیر

هر روز روی دیوار می کِشد

یک میله ی زندان را

پریسکه جاده های پیچ در پیچ
0

جاده ی خیال تو

پیچ در پیچ ترین انتظار

پریسکه
0

در آسمانِ خاطراتت

ابرها همه

باران زایند

پریسکه
0

به تابلوهای اخطار نیازی نیست

خیالِ تو آنقدر مه آلود است

که تمامِ این جاده ها را

آهسته می رانم

پریسکه
0

از وقتی خانه ها

در هم فرو رفته اند

از همسایگان چیزی نماند

جز درهای بسته

پریسکه
0

هنوز می وَزد نسیمِ خیالم

در پیِ آرزوهای

بر باد رفته ام

پریسکه دست های نبودن
0

پشتِ پرده ی همه ی دلتنگی ها

دست های نبودنی

پنهان است

پریسکه نت های سکوت
0

در خاموشی می نوازم

که سرفصلِ خیالِ توست

این نُت های سکوت

پریسکه
0

سر تیترِ خواب هایم شد

وقتی

بی خبر رفت

پریسکه
0

کفش های خیالم

برای تو

تا میان افکارم

پا برهنه نپری

پریسکه کلاه
0

به احترامت بر می دارم

همان کلاهی را

که بر سرم گذاشتی

پریسکه هوهو قطار
0

هنوز هم قلبم

قطاری هوهو کِش است

وقتی دستِ کودکِ خیالم

پشت‌بندِ شانه های توست

پریسکه
0

چون موجی که به صخره خورد

سرگردانِ ساحلِ نگاهت شد

دلِ به دریا زده ام

پریسکه دو دو
1

به غزالِ چشمانت

چه دو دو یی می زند

شیرِ نگاهمپریسکه سرا رضا نعمتی کرفکوهی
جهت مشاهده ی معرفی نامه شاعر پریسکه سرا و مدیر انجمن پریسکه سرا به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
پریسکه سرا اعظم قدمی
معرفی نامه ی پریسکه سرا اعظم قدمی ( آتش) را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا هانیه حسن زاده
معرفی نامه ی پریسکه سرا هانیه حسن زاده را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا الهام معین فر
معرفی نامه پریسکه سرا الهام معین فر را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهره خلیفه
معرفی نامه سرکار خانم زهر خلیفه را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مهین نعمانی
معرفی نامه پریسکه سرا مهین نعمانی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا فارسی
معرفی نامه ی پریسکه سرا سرکار خانم زهرا فارسی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مجتبی رجبی راوندی
معرفی نامه پریسکه سرا مجتبی رجبی راوندی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا معین السادات گشتی
معرفی نامه پریسکه سرا معین السادات گشتی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فریده توکلی
معرفی نامه پریسکه سرا فریده توکلی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا علی اسماعیلی (اُسکار)
معرفی نامه پریسکه سرا علی اسماعیلی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرشاد نیکبخت ارزنده
معرفی نامه پریسکه سرا فرشاد نیکبخت ارزنده را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است