پریسکه
0

زیـرِ بَهمن

سَـرما خوردم

با عَطسه‌ی کـوه

پریسکه
0

تَکــ تکــِ صفحاتِ قلب‌اَم

به نامِ توست

تیترِ چشـم‌هـای تــو

مجوّز نِمی‌خواهد

پریسکه
0

چشمِ آفتابگـردان‌هـا

روشَن شده است

به جمالِ آفتاب

پریسکه
0

رودخانه‌ی احساسِ من هَم

در اُقیـانـوسِ بی‌تفاوتی‌های تو

غَرق شُد

پریسکه
0

هر دقیقه‌یِ با تــو بودن

ساعتِ عاشقی باشد

عشقِ تـو در جانَم

هَـر ثانیه مِهمـان است

پریسکه
0

در ازدحامِ آئینه‌ی چشم تـو

پاکــ شُد

شمایلِ عاشقانـه‌های من

پریسکه
0

تــو با خیـالِ راحَت گَــرم بـاش

در بستـرِ گُـل‌های دیگـــر

می‌رَوم تا در این شَهریـور

هَم‌بالِشِ پائیـز باشم

پریسکه
0

تا جُغرافیایِ بَهار

راهـی نیست

اَمّا مَن اَسیرِ

تـاریـخ‌اَم

پریسکه
0

نَسیــم‌اَم

امّـا حِسادت نمی‌کُنم

بـه گَــردِ پــایِ دوستــان

پریسکه
0

وقتی خُشکــ شد از اِنتظار

چشمِ عابِری

در خیـابـان‌هـای سَنگـی

آواره‌ای غُــروب کرد

پریسکه
0

با کَـمـانِ لَبخند

پَرتاب کُن

غم‌ها را

به سیبلِ فَـرامـوشی

پریسکه
0

جـوانه نمی‌زند

عشقِ تازه‌ای در من

در ایـن خـــزان ندارم

کـورسـوی اُمّیدی

پریسکه
0

تَحمّل دوری تـو را نَدارند

واژه‌هـا

بیا قَدم بُگذار

در دفترِ چشمانِ مَن

پریسکه
0

می‌جَنگم

با خـورشید

نَبـاید دست بِبَرد

به گیسوی ماه

پریسکه
0

به خاطـرِ وجوداَت روشَن است 

فانوسِ قلبِ من

هرگز به تو پُشت نمی‌کُنم

ای اُقیـانـوس

پریسکه
0

شِنیدید در آسمان

غُرشّ ذوالْفَقار را

در قَلمـرُو شیـرها

جایِ تَرقّه بازی نیست

پریسکه
0

آب شُد

دلِ دریــا

در شادیِ این

مـوجِ بازی‌گوش

پریسکه
0

بی تـو حِسّ خوشایَندی نَدارد

بَهــار

سرمایِ دِی را تَداعی می‌کُند

این بــاران

پریسکه
0

هِزاران باد

به گَردِ گیسوی تو نِمی‌رسند

کَمی آهسته‌تَر قَدم بِزن

نَسیم باش

پریسکه
0

بیهوده است

تلاشِ جَوانـه‌ها

رویِ این دیوارِ پاییزی

بَهار می‌میرَد

پریسکه
0

لاشه‌ها‌ی شعـرِ من

پَراکنده است زیر پایِ تو

ببین چه کرده با احساسِ من

بمبِ نگاهِ تــو

پریسکه
0

تاریخ ثابت خواهد کَـرد

چقـدر دوستَت داشته ام

این عشـقِ اَساطیـری را

بیرون خواهند کشید از خاک

پریسکه
0

دلِ پَـرَنـده‌هـا

در حَسرَتِ پَـروازِ ماست

آرزوهـای خود را ساختـه‌ایم

دور از آشیانه‌هـا

پریسکه
0

تـارهای سفیدِ مویِ من

می‌نَوازد سازِ غَـم‌ها را

وقتی تَمـاشـاگَـری نیست

در سَمفـونـیِ ‌احسـاس‌هـا

پریسکه
0

هر بـار نَظـَر کَردم

به گُذشته‌ی خود

فَهمیدم

زندگی‌ام بی‌خود هَدَر رفت

پریسکه
0

بُریدَم

از زندگی

نـاجـور بود

وَصله‌اَم

پریسکه
0

با آتَشِ وُجودم

به تــو رَأی خواهم داد

اَگر در دِلم بی‌اَندازی

پِـریسکـه‌ی نِگـاهَـت را

پریسکه
0

در جـادّه‌ی تنهـایی من

همیشـه بـاران می‌بـارَد

در سَفَرنامه‌ی ‌این غَـم‌هـا

یکـ چَتـرِ بـا اِحساس نیست

پریسکه کسوف
0

کنـار بِزَن

گیسـویَت را

دلَـم گـرفت

در ایـن کُسـوف

پریسکه
0

سَـر نَکُـن

چـادُرِ اَبری‌اَت را

خــورشیـدِ مَـن

پریسکه
0

بِـزَن به سینـه‌اَم

سَنگِ ایـن فاتِحـه‌هـا را

ای که زیـرِ پَنـج‌شَنبـه‌هـا

زِنـده بـه گـورَم کَـردی

پریسکه اصلحه برای صلح
0

برای دفاع از صلح

اسلحه می سازیم

پریسکه
0

تابِعیّتِ میلیاردها

قلبِ عـاشِق را داری

برای نامزَدی با تـو

به شـورا نیازی نیست

پریسکه
0

غِیـر از تــو

هیــچ مـــاه‌ی

کــامِـل نیـست

پریسکه
0

نَباشی

خاموشَم

پِریسکه

یَعنی تـــــوپریسکه سرا بهناز حسین یار
معرفی نامه پریسکه سرا بهناز حسین یار را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مژگان میرافضل
معرفی نامه ی پریسکه سرا مژگان میرافضل را در ادامه ی مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا مرتضی نعمتی
معرفی نامه شاعر پریسکه مرتضی نعمتی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا بهزاد حیدری
معرفی نامه ی شاعر پریسکه بهزاد حیدری را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حمید صراف
معرفی نامه ی شاعر پریسکه حمید صراف را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا زهرا نادری
معرفی نامه سرکار خانم زهرا نادری را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه عبدالملک خرمالی
معرفی نامه عبدالملک خرمالی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
ادامه مطلب
پریسکه سرا آرمیتا مولوی
معرفی نامه ی پریسکه سرا آرمیتا مولوی را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا ایمان شفیعی
معرفی نامه ی پریسکه سرا ایمان شفیعی را در ادامه ی مطلب بخوانید
ادامه مطلب
پریسکه سرا حدیثه شریفی
معرفی نامه پریسکه سرا حدیثه شریفی را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
پریسکه سرا فرزانه قربانی
جهت مشاهده معرفی سرکار خانم فرزانه قربانی به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
پریسکه سرا دریا افکارآزاد
معرفی نامه ی پریسکه سرا دریا افکارآزاد را در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب

استفاده از پریسکه های این سایت تنها با ذکر منبع و نام شاعر مجاز است